KNGF over Actiegroep Fysiotherapie

Op woensdag 10 oktober aanstaande om 10.10 uur organiseert de Actiegroep Fysiotherapie (waarvan het overgrote deel ook KNGF-lid is) een protestbijeenkomst waarmee zij hun standpunten ten aanzien van de behandelindex, de PREM en de tarieven voor fysiotherapie kracht willen bijzetten.

Het KNGF-bestuur draagt die standpunten al jarenlang uit in de publiciteit en aan de verschillende overlegtafels waaraan ook zorgverzekeraars, andere zorgorganisaties, het ministerie en de patiëntenfederatie deelnemen.

Het KNGF is de beroepsvereniging voor álle fysiotherapeuten in Nederland en spreekt dus zijn steun uit aan de Actiegroep Fysiotherapie, met dien verstande dat het onterecht grievende berichten over personen en organisaties op Facebook niet gepast acht.
Het verschil tussen KNGF en Actiegroep is simpel. Het KNGF overlegt met relevante, officiële instanties om te komen tot duurzame oplossingen voor knelpunten in de zorgcontracten en contractering en zal dat blijven doen.

De Actiegroep Fysiotherapie heeft de vrijheid om dezelfde standpunten op een andere manier wereldkundig te maken. De doelen van het KNGF en de Actiegroep zijn uiteindelijk hetzelfde. Om die reden ook, steunt het KNGF de Actiegroep met advies en financiële middelen.

Het KNGF-bestuur hecht er aan om in dat licht de standpunten van het KNGF onderstaand te benadrukken. Zo wordt voor eenieder duidelijk dat de fysiotherapeuten van Nederland én hun beroepsvereniging dezelfde doelen -zij het op verschillende manieren- nastreven.
Het KNGF-bestuur stelt zich op de volgende standpunten.

Behandelindex (BI):
• Kan gebruikt worden als aanleiding (indicator) om in gesprek te gaan i.g.v. een afwijkende BI.
• Is niet acceptabel als afrekeninstrument, zoals deze nu gebruikt wordt (m.u.v. ONVZ en DSW).
• Moet zodanig transparant zijn, dat de fysiotherapeut de juistheid ervan kan controleren.
• Moet gebaseerd zijn op een voor alle verzekeraars identieke wijze van berekenen.

Diagnosecodelijst (DCSPH=DiagnoseCoderingsSysteem Paramedische Hulp):
• De DCSPH-lijst moet identiek zijn bij alle verzekeraars. De klacht van de patiënt bepaalt de code, niet bij welke verzekeraar een patiënt verzekerd is. Verzekeraars mogen geen codes dichtzetten die bij andere verzekeraars open staan.
• De DCSPH-lijst is ongeschikt en niet bedoeld om te gebruiken om behandelgemiddelden te bepalen en te vergelijken. Fysiotherapeuten behandelen geen aandoeningen, maar de klachten die daarvan het gevolg zijn. Afhankelijk van de ernst en het stadium van de aandoening, de aanwezigheid van co-morbidteit(en), of de leeftijd van de patiënt et cetera, verschilt het aantal behandelingen per patiënt.
• Het gebruik van de DCSPH moet eenduidig zijn. Nu hanteren fysiotherapeuten onbedoeld en te goeder trouw verschillende coderingen voor dezelfde aandoening.

Resultaatindex i.p.v. een behandelindex
• Het KNGF pleit voor de ontwikkeling van een transparante, valide en betrouwbare resultaatindex, die wordt berekend over de hele populatie van verzekerden (i.p.v. per verzekeraar). tot dat moment dient de huidige Behandelindex een indicator zijn voor overleg.
• De DCSPH is geen goede basis voor de ontwikkeling van een resultaatindex.

PREM
• Het KNGF is vóór transparantie over een valide PREM als onderdeel van een kwaliteitssysteem. Het KNGF heeft zelf al in 2016 een PREM wetenschappelijk laten valideren door IQHealthcare.
• Het verzamelen van een PREM mag in tijd en geld niet ten koste gaan van fysiotherapeuten.
• Fysiotherapeuten zijn niet verantwoordelijk voor uitzet- en responspercentages van een PREM.
• Fysiotherapeuten zijn niet verantwoordelijk voor het voldoen aan de AVG bij uitzetten van de PREM.

Kwaliteit, transparantie daarover en voortdurende ontwikkeling daarvan
• Het KNGF is vóór transparantie over kwaliteit. Daarom is een voor iedereen zichtbaar portfolio onderdeel van het nieuwe kwaliteitssysteem dat resulteert in een nieuw register KRF NL.
• Het KNGF is voorstander van het stimuleren van voortdurende ontwikkeling van kwaliteit. Daarom is intervisie onderdeel van het nieuwe kwaliteitssysteem dat resulteert in een nieuw register KRF NL
• Het KNGF wil vermindering van de administratieve belasting. Daarom is het nieuwe kwaliteitssysteem zo ingericht dat het een betere borging, meer transparantie en een voortdurende stimulering van kwaliteit geeft, met minder belasting
• Het KNGF ziet doelmatigheid als een aspect van kwaliteit. Intervisie leent zich uitstekend om doelmatigheid te bespreken op basis van een resultaatindex.

De Aanvullende Verzekering (AV):
• De Aanvullende Verzekering is een commercieel product voor de verzekeraars.. De polissen worden te duur omdat de consument geadviseerd wordt alleen zorg te verzekeren die zij denken te gaan gebruiken.
• De totale kosten voor fysiotherapie (BV en AV) bedragen ongeveer 1,5 miljard per jaar. Ongeveer 500 miljoen daarvan valt onder de zorgbegroting; iets meer dan een half procent. In de AV is fysiotherapie echter een grote kostenpost doordat 75% van de kosten voor fysiotherapie onder de AV vallen. De meeste mensen sluiten een AV af om juist fysiotherapie verzekerd te hebben. De verzekeraars proberen de AV in de lucht te houden door hun marktmacht te gebruiken en fysiotherapeuten te dwingen onverantwoord lage tarieven te accepteren en door de behandelaantallen maximaal onder druk te zetten (BI).
• De kosten van de AV drukken niet op de collectieve lasten en zijn daardoor niet onderhevig aan bezuinigingsdoelstellingen van de overheid.
• Voor de AV mogen verzekeraars aan risico-selectie doen. Daardoor krijgen mensen die veel fysiotherapie nodig hebben geen adequate verzekering meer (bv. reumapatiënten)
• De inhoud van aanvullende polissen wordt bepaald door de vraag van consumenten c.q. de markt, niet door kwaliteit of wetenschappelijke evidentie.
• Het KNGF vindt dat in elk geval fysiotherapie voor chronische / langdurige aandoeningen terug moet naar de BV, zonder dat het eigen risico wordt aangesproken.
• het KNGF vindt dat verzekeraars de solidariteit terug moeten brengen in de AV door slechts een zeer beperkt aantal verschillende polissen aan te bieden voor de AV.

Mocht u willen reageren, stuur dan een mail naar ledenvoorlichting@kngf.nl
KNGF: Strijdbaar achter de schermen
Ten onrechte wordt wel eens het beeld geschetst dat het KNGF weinig doet aan de problemen die fysiotherapeuten in hun dagelijks werk en vooral tijdens de contracteerperiode tegenkomen. Dat beeld klopt niet. Het KNGF is opgericht om de belangen van de leden te behartigen en daar gaat ook dagelijks de meeste energie en tijd in zitten.
Om te beginnen komen er dagelijks talloze vragen van leden binnen. Ze worden waar mogelijk niet alleen direct beantwoord, maar ook opgeslagen, gecategoriseerd en beoordeeld door deskundigen.

Melden
Dat gebeurt ook met elke tweet, facebookbericht en verslagen van bijeenkomsten met leden. Als vragen of meldingen van misstanden meerdere keren voorkomen, dan bespreken we ze direct met zorgverzekeraars, het ministerie, ZN, de NZa, de ACM of een andere organisatie die de melding betreft. Vandaar dat het zo belangrijk is dat alle fysiotherapeuten hun bezwaren tijdens de contracteerperiode en daarna aan hun beroepsvereniging melden. Tijdens de discussies met verzekeraars blijkt steeds weer dat het beste resultaat wordt bereikt als het KNGF kan aantonen dat de meerderheid van de leden protesteert tegen een bepaald knelpunt in een contract. Het recent opgezette Meldpunt Contracteren Fysiotherapie helpt daar enorm bij. Immers, de NZa krijgt meldingen daarvan direct doorgestuurd en ook de ACM maakt er dankbaar gebruik van. Ook zij zien dus het belang van die meldingen en dat is een teken dat er ook bij die organisaties een steeds beter besef gaat ontstaan over de knellende positie van fysiotherapeuten.

Volharden
De vragen en opmerkingen worden ook meegenomen door onze lobbyist, die ambtenaren en politici op de hoogte brengt van misstanden. Elke commissie-agenda in de Haagse politiek wordt nageplozen op kansen om ons standpunt in de Tweede Kamer kenbaar te maken. Geen mogelijkheid wordt onbenut gelaten om politici te wijzen op wat er beter kan en moet. En ook hier blijkt steeds weer dat volhardendheid vruchten afwerpt. Zo werkt het KNGF gestaag aan het terugbrengen van fysiotherapie voor chronische aandoeningen in de basisverzekering (waarbij we er op blijven inzetten dat daarbij het eigen risico niet wordt aangetast). Dat doen we door het Zorginstituut NL van de juiste informatie te voorzien, zodat deze een goed (systeem)advies aan de minister kan geven. En vanzelfsprekend proberen we daarbij ook de ambtenaren en de politiek achter ons te krijgen. Met een aantal chronische aandoeningen is dat al gelukt en er volgen er meer.

Resultaten
Het inkoopbeleid van zorgverzekeraars wordt elk jaar geanalyseerd en naar aanleiding daarvan volgen stevige gesprekken met zorgverzekeraars in een poging om de nadelige effecten ervan weg te halen. Dat heeft dit jaar geleid tot de volgende resultaten.
• CZ: respons-eis PREM vervallen
• ZKA: verruiming instroom Plus
• Z&Z/ ENO: universitaire MSc titel vervallen
• Caresq: geen verwijzing benodigd voor kinder- en bekkenfysiotherapie
• ONVZ: BI, PREM en differentiatie van tafel
• De Friesland: positie samenwerkingsverband verbeterd
• VGZ: rectificatie misleidende reclame behandeling lage rugklachten

Hoofdlijnenakkoord
Nog niet zo lang geleden was het overleg met zorgverzekeraars minder gestructureerd. Dat maakte het boeken van resultaat lastig. Om die reden heeft het KNGF bij de toenmalige minister Schippers aangedrongen op een Hoofdlijnenakkoord Paramedische Zorg, waarin afspraken moesten worden gemaakt over administratieve belasting, kwaliteit en andere knelpunten. Dat resulteerde in heldere afspraken met zorgverzekeraars, andere zorgorganisaties en Patientenfederatie NL. Inmiddels is een werkgroep, waarin ook het KNGF zitting heeft, actief om de afspraken om te zetten in resultaten.

Deelname KNGF
Ondertussen werden de veelbesproken schrapsessies (waarin eenvoudig te schrappen overbodige administratieve regels zijn benoemd) gehouden, die even later werden opgenomen in het bredere Actieplan (Ont)regel de Zorg van VWS. Het KNGF is lid van de werkgroep die dat actieplan uitvoert.
Bij zowel de Schrap- als Actielijst heeft het KNGF nadrukkelijk als voorwaarde gesteld dat de Behandelindex in 2019 als indicator voor overleg dient te worden ingezet. Niet in de laatste plaats is in 2018 de Stuurgroep Systeemadvies Fysio- en Oefentherapie van start gegaan, alweer met deelname van het KNGF. In deze stuurgroep wordt gewerkt aan het terugbrengen van fysiotherapie naar de basisverzekering met name voor chronische aandoeningen. Dat gebeurt op van het actualiseren van de kwaliteit(standaarden) en richtlijnen.
Het Hoofdlijnenakkoord Paramedische Zorg (1.0) krijgt samen met hoofdlijnenakkoorden voor andere zorgdisciplines in het kader van De Juiste Zorg op de Juiste Plek, een vervolg in een nieuw Hoofdlijnenakkoord Paramedische Zorg (2.0).
Het is een complex geheel van werk- en stuurgroepen waarin alle betrokken partijen samenwerken om problemen rond administratieve lasten, uniformering, kwaliteit, ICT en dergelijke op te lossen.

Werkbare oplossingen
Eenieder zal begrijpen dat ook daar enorm veel tijd en energie in gaat zitten. En ook, dat gezien het aantal belanghebbenden, de voortgang lang niet altijd zodanig is dat snel resultaten worden geboekt. De materie is weerbarstig en de belangen liggen soms ver uiteen, maar het KNGF heeft er vertrouwen in dat een en ander op de langere termijn tot toekomstbestendige en werkbare oplossingen leidt, die het belang van de fysiotherapie dienen. En nee, dat lijkt niet spectaculair, maar het is nodig als we in een land met een overlegcultuur een betere positie willen bereiken. Net zozeer als ledenprotest nodig is, waar de knelpunten écht voelbaar worden. Want dat hoort ook bij een land met een overlegcultuur: protest en demonstratie.

Onderzoek NZa
Tot slot overlegt het KNGF regelmatig met de regelgevende en controlerende instanties in de zorg. We wijzen ze op misstanden die moeten worden aangepakt en werken constructief met ze samen om oplossingen te vinden binnen de kaders die wet- en regelgeving aangeven. Zo hebben we met succes gevraagd om een onderzoek naar betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid in de paramedische zorg door de NZa. Het resultaat zal eind dit jaar bekend zijn en zal voor het KNGF aanleiding zijn voor een verzoek om een onderzoek naar de kostprijsontwikkeling in de fysiotherapie. Want ook de tarieven zijn ons een grote zorg.

Redactie en contact
Fysio E-nieuws is een uitgave van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie voor haar leden. Wilt u reageren? Mail uw reactie aan Ledenvoorlichting of plaats uw reactie openbaar op kngf.nl.
Gegevens wijzigen? Veranderingen in uw persoonlijke situatie, zoals een nieuw e-mailadres, kunt u zelf wijzigen na te zijn ingelogd op MijnKNGF. De afgebeelde foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd.

Leave A Reply